Ini Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar

Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar

Posted on

Kemenangan Perang badar tentu tidak lepas dari nama-nama sahabat Rasul yang ikut perang badar. Kemenangan ummat Islam dalam Perang Badar sangat venomenal. Berikut kisahnya, Pada malam Nuzulul Quran itu, Nabi Muhammad saw berdo’a meminta kemenangan di perang Badr, dimana 313 pasukan muslim melawan 1000 kafir Quraish.

Maka malam itupun adalah malam dimana Allah Swt tidak akan menolak permintaan hambanya. Berdo’alah dengan sungguh-sungguh akan hajatnya, kalau perlu dengan menangis dan mengiba (Karena inipun dicontohkan Nabi di malam badar tersebut).

KLIK DISINI untuk mengirim WA (tanpa harus menyimpan nomor terlebih dahulu) ke Call Center NU Care LAZISNU DIY, untuk konsultasi/tanya-tanya.

Mintalah kepada Allah pada malam 17 ramadhan dengan do’a

“Ya Raab berikanlah kemenangan untuk kemampuan meghadapi hawa nafsu, sebagaimana Engkau telah memenangkan Nabi Muhammad saw pada saat perang badr, maka menangkan kami dari hawa nafsu syaitan”

Perbanyaklah membaca Al-Qur’an dan Sholawat Badr.

Ini nama-nama sahabat Rasul yang ikut Perang Badar:

A. Nama-nama sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Kaum Muhajirin:

1. Bani Hasyim, Bani al-Muththalib:

1) Rasulullah Shollallahu ‘Alayhi wasallam., pemimpin para Rasul bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim

2) Hamzah bin Abdul Muththalib bin Hasyim, singa Allah, singa RasulNya, dan paman Rasulullah Saw.
3) Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muththalib bin Hasyim.
4) Zaid bin Haritsah bin Syurahbil.
5) Anasah, mantan budak Rasulullah Saw.

6) Abu Kabsyah, mantan budak Rasulullah Saw. (Ibnu Hisyam berkata: “Anasah berasal dari Habasyah, sedang Abu Kabsyah berasal dari Persia.”).
7) Abu Martsad Kannaz bin Hishn bin Yarbu’ bin Amr.
8).Anak Kannaz yang bemama Martsad bin Abu Martsad, sekutu Hamzah bin Abdul Muththalib.

9) Ubaidah bin al-Harits bin al-Muththalib.
10) Saudara Ubaidah bin al-Harits yang bernama ath-Thufail bin al-Harits.
11) Saudara Ubaidah bin al-Harits yang lain yang bernama al-Hushain bin al-Harits.
12) Misthah. Nama lengkapnya Auf bin Utsatsah bin Abbad bin al-Muththalib.

2. Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Bani Abdu Syams dan Mantan-mantan Budaknya:

1) Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umaiyyah bin Abdu Syams. Utsman bin Affan sebenarnya tidak hadir di Perang Badar karena menjaga istrinya, Ruqaiyyah binti Rasulullah Saw.,

kemudian Rasulullah Saw memberinya satu bagian dari rampasan perang. Utsman bin Affan berkata: “Pahalaku, bagaimana Rasulullah?” Rasulullah Saw. bersabda: “Engkau juga mendapatkan pahala.”
2) Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi’ah bin Abdu Syams.
3) Salim, mantan budak Abu Hudzaifah
3. Bani Asad bin Khuzaiman,
Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Sekutu Bani Abdu Syams:

1) Abdullah bin Jahsy bin Ri’ab bin Ya’mur bin Shabrah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad.
2) Ukkasyah bin Mihshan bin Hurtsan bin Qais bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad.

3) Syuja’ bin Wahb bin Rabi ah bin Asad bin Shuhaib bin Malik bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad.
4) Saudara Syuja’ yang bernama Uqbah bin Wahb.
5) Yazid bin Ruqaisy bin Ri’ab bin Ya’mur bin Shabrah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad.

6) Abu Sinan bin Mihshan bin Hurtsan bin Qais. Ia saudara kandung Ukasyah bin Mihshan.
7) Anak Sinan yang bernama Sinan bin Abu Sinan.
8).Muhriz bin Nadhlah bin Abdullah bin Murrah bin Kabir bin Ghanm bin Dudan bin Asad.

9) Rabi’ah bin Aktam bin Sakhbarah bin Amr bin Lukaiz bin Amir bin Ghanm bin Dudan bin Asad.

4. Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Sekutu Bani Kabir bin Ghanm:

1) Tsaqfu bin Amr.
2) Saudara Tsaqfu yang bernama Malik bin Amr.
3) Saudara Tsaqfu yang lain, yaitu Mudlij bin Amr. (Ibnu Hisyam berkata: “Midlaj bin Amr.”).
4) Abu Makhsyi, sekutu mereka.

5. Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Bani Naufal bin Abdu Manaf:
1) Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahb.
2) Khabbab, mantan budak Utbah bin Ghazwan.

6. Bani Asad bin Abdul Uzza:

1) Az-Zubair bin al-Awwam bin Khuwailid bin Asad.
2) Hathib bin Abu Baita’ah.
3) Sa’ad, mantan budak Hathib bin Abu Balta’ah.

7. Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Bani Abduddaar:

1) Mush’ab bin Umair bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Abduddaar bin Qushai.
2) Shuwaibith bin Sa’ad bin Huraimalah bin Malik bin Umailah bin as-Sabbaq bin Abduddaar bin Qushai.

8. Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Bani Zuhrah bin Kilab:

1) Abdurrahman bin Auf bin Abdu Manaf bin Abdul Harits bin Zuhrah.
2) Sa’ad bin Abi Waqqash. Abu Waqqash ialah Malik bin Uhaib bin Abdu Manaf bin Zuhrah.
3) Saudara Sa’ad bin Abi Waqqash yang bernama Umair bin Abi Waqqash.

9. Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Sekutu-sekutu Bani Zuhrah bin Kilab:

1) Al-Miqdad bin Amr bin Tsa’labah.
2) Abdullah bin Mas’ud bin al-Harits.
3) Mas’ud bin Rabi’ah bin Amr bin Sa’ad.
4) Dzu asy-Syamalain bin Abdu Amr bin Nadhlah bin Ghubsyan bin Sulaim.
5) Khabab bin al-Arat.

10. Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Bani Taim bin Murrah:

1) Abu Bakar ash-Shiddiq.
2) Bilal bin Rabah, mantan budak Abu Bakar.
3) Amir bin Fuhairah.
4) Shuhaib bin Sinan dari an-Namir bin Qasith.
5) Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim. Tadinya Thalhah berada di Syam.

Ia tiba di Madinah setelah Rasulullah. pulang dari Badar Ia berbicara dgn Rasulullah kemudian beliau Saw. memberinya satu bagian dari rampasan perang. Thalhah bin Ubaidillah bertanya: “Bagaimana dgn pahalaku, wahai Rasulullah?” Rasulullah bersabda: “Engkau juga mendapat pahala.”

11. Nama-nama Sahabat Rasul yang Ikut Perang Badar dari Bani Makhzum:

1) Abu Salamah bin Abdul Asad. Nama asli Abu Salamah ialah Abdullah bin Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum.
2) Syammas bin Utsman bin asy-Syarid bin Suwaid bin Harmi bin Amir bin Makhzum.
3) Al-Arqam bin Abu al-Arqam.
4) Ammar bin Yasir.

5) Muattib bin Auf bin Amir bin al-Fadhl bin Afif bin Kulaib bin Hubsyiyah.

12. Bani Adi bin Ka’ab dan Sekutunya:

1) Umar bin Khaththab.
2) Saudara Umar, Zaid bin Khaththab.
3) Mihja’ maula Umar bin Khaththab.
4) Amr bin Suraqah bin al-Mu’tamir bin Anas.
5) Abdullah bin Suraqah

6) Waqid bin Abdullah bin Abdu Manaf.
7) Khauli bin Abu Khauli, sekutu Bani Adi bin Ka’ab.
8).Malik bin Abu Khauli, sekutu Bani Adi bin Ka’ab.
9) Amir bin Rabi’ah, sekutu keluarga Khaththab.
10) Amir bin al-Bukair bin Abdu Yalail bin Nasyib bin Ghiyarah.

11) Aqil bin al-Bukair, sekutu Bani Adi bin Ka’ab.
12) Khalid bin al-Bukair, sekutu Bani Adi bin Ka’ab.
13) Iyas bin al-Bukair, sekutu Bani Adi bin Ka’ab.
14) Sa’id bin Zaid bin Amr. Tadinya Sa’id bin Zaid berada di Syam. Ia tiba di Madinah setelah Rasululah Saw tiba dari Badar,

kemudian Sa’id bin Zaid berbicara dengan Rasulullah Saw., kemudian Rasulullah Saw. memberinya satu bagian dari rampasan perang. Sa’id bin Zaid berkata: “Bagaimana dengan pahalaku, wahai Rasulullah?” Rasulullah Saw. bersabda: “Engkau juga mendapat pahala.”

13. Bani Jumah bin Amr:

1) Utsman bin Madz’un bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah
2) Anak Utsman bin Madz’un yang bernama as-Saib bin Utsman
3) Saudara Utsman bin Madz’un yang bernama Qudamah bin Madz’un
4) Saudara Utsman bin Madz’un yg lain yg bernama Abdullah bin Madz’un

5) Ma’mar bin al-Harits bin Ma’mar bin Habib bin Wahb bin Hudzafah bin Jumah.

14. Bani Sahm bin Amr:

1) Khunais bin Hudzafah bin Qais bin Adi bin Su’aid

15. Bani Amir bin Luai dan Sekutunya:

2) Abu Sabrah bin Abu Ruhm bin Abdul Uzza bin Abu Qais bin Abdu Wudd bin Nashr

3) Abdullah bin Makhramah bin Abdul Uzza bin Abu Qais bin Abdu Wudd bin Nashr bin Malik.
4) Abdullah bin Suhail bin Amr bin Abdu Syams bin Abdu Wudd bin Nashr bin Malik bin Hisl. la berangkat bersama ayahnya, Suhail bin Amr.

Ketika orang-orang Quraisy tiba di Badar, ia lari kepada Rasulullah Saw. kemudian menyaksikan Perang Badar bersama Rasulullah Saw.
5) Umair bin Auf, mantan budak Suhail bin Amr.
6) Sa’ad bin Khaulah, sekutu Bani Amir bin Luai.

16. Bani al-Harits bin Fihr:

1) Abu Ubaidah bin al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits.
2) Amr bin al-Harits bin Zuhair bin Abu Syaddad bin Rabi ah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits.

3) Suhail bin Wahb bin Rabiah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits.
4) Saudara Suhail bin Wahb yang bemama Shafwan bin Wahb.
5) Amr bin Abu Sarh bin Rabiah bin Hilal bin Uhaib bin Dhabbah bin al-Harits.

B. Kaum Anshar dari Kabilah Khazraj:

1. Bani Abdul Asyhal bin Jusyam:

1) Sa’ad bin Muadz bin an-Nu’man bin Umruul Qais bin Zaid bin Abdul Asyhal.
2) Amr bin Mu’adz bin an-Nu’man bin Umruul Qais bin Zaid bin Abdul Asyhal.
3) Al-Harits bin Aus bin Muadz bin an-Nu’man.

Penulis: Syarifah Aminah Al-Atthas, tinggal di Jeddah Arab Saudi.

Catatan Redaksi: 

Adapun nama lengkap 313 sahabat Nabi yang ikut perang badar adalah sebagaimana berikut ini.

1. Sayyiduna Muhammad Rasulullah ﷺ.
2. Abu Bakar as-Shiddiq رضي الله عنه
3. Umar bin al-Khattab رضي الله عنه
4. Utsman bin Affan رضي الله عنه
5. Ali bin Abu Tholib رضي الله عنه
6. Talhah bin ‘Ubaidillah رضي الله عنه
7. Bilal bin Rabbah رضي الله عنه
8. Hamzah bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
9. Abdullah bin Jahsyi رضي الله عنه
10. Al-Zubair bin al-Awwam رضي الله عنه
11. Mus’ab bin Umair bin Hasyim رضي الله عنه
12. Abdur Rahman bin ‘Auf رضي الله عنه
13. Abdullah bin Mas’ud رضي الله عنه
14. Sa’ad bin Abi Waqqas رضي الله عنه
15. Abu Kabsyah al-Faris رضي الله عنه
16. Anasah al-Habsyi رضي الله عنه
17. Zaid bin Harithah al-Kalbi رضي الله عنه
18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi رضي الله عنه
19. Abu Marthad al-Ghanawi رضي الله عنه
20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttolib رضي الله عنه
24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah رضي الله عنه
25. Subaih (maula Abi ‘Asi bin Umaiyyah) رضي الله عنه
26. Salim (maula Abu Huzaifah) رضي الله عنه
27. Sinan bin Muhsin رضي الله عنه
28. ‘Ukasyah bin Muhsin رضي الله عنه
29. Sinan bin Abi Sinan رضي الله عنه
30. Abu Sinan bin Muhsin رضي الله عنه
31. Syuja’ bin Wahab رضي الله عنه
32. ‘Utbah bin Wahab رضي الله عنه
33. Yazid bin Ruqais رضي الله عنه
34. Muhriz bin Nadhlah رضي الله عنه
35. Rabi’ah bin Aksam رضي الله عنه
36. Thaqfu bin Amir رضي الله عنه
37. Malik bin Amir رضي الله عنه
38. Mudlij bin Amir رضي الله عنه
39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-To’i رضي الله عنه
40. ‘Utbah bin Ghazwan رضي الله عنه
41. Khabbab (maula ‘Utbah bin Ghazwan) رضي الله عنه
42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi رضي الله عنه
43. Sa’ad al-Kalbi (maula Hathib) رضي الله عنه
44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah رضي الله عنه
45. Umair bin Abi Waqqas رضي الله عنه
46. Al-Miqdad bin ‘Amru رضي الله عنه
47. Mas’ud bin Rabi’ah رضي الله عنه
48. Zus Syimalain Amru bin Amru رضي الله عنه
49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi رضي الله عنه
50. Amir bin Fuhairah رضي الله عنه
51. Suhaib bin Sinan رضي الله عنه
52. Abu Salamah bin Abdul Asad رضي الله عنه
53. Syammas bin Uthman رضي الله عنه
54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam رضي الله عنه
55. Ammar bin Yasir رضي الله عنه
56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i رضي الله عنه
57. Zaid bin al-Khattab رضي الله عنه
58. Amru bin Suraqah رضي الله عنه
59. Abdullah bin Suraqah رضي الله عنه
60. Sa’id bin Zaid bin Amru رضي الله عنه
61. Mihja bin Akk (maula Umar bin al-Khattab) رضي الله عنه
62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi رضي الله عنه
63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli رضي الله عنه
64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli رضي الله عنه
65. Amir bin Rabi’ah رضي الله عنه
66. Amir bin al-Bukair رضي الله عنه
67. Aqil bin al-Bukair رضي الله عنه
68. Khalid bin al-Bukair رضي الله عنه
69. Iyas bin al-Bukair رضي الله عنه
70. Uthman bin Maz’un رضي الله عنه
71. Qudamah bin Maz’un رضي الله عنه
72. Abdullah bin Maz’un رضي الله عنه
73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un رضي الله عنه
74. Ma’mar bin al-Harith رضي الله عنه
75. Khunais bin Huzafah رضي الله عنه
76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm رضي الله عنه
77. Abdullah bin Makhramah رضي الله عنه
78. Abdullah bin Suhail bin Amru رضي الله عنه
79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah رضي الله عنه
80. Hatib bin Amru رضي الله عنه
81. Umair bin Auf رضي الله عنه
82. Sa’ad bin Khaulah رضي الله عنه
83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah رضي الله عنه
84. Amru bin al-Harith رضي الله عنه
85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah رضي الله عنه
86. Safwan bin Wahab رضي الله عنه
87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah رضي الله عنه
88. Sa’ad bin Muaz رضي الله عنه
89. Amru bin Muaz رضي الله عنه
90. Al-Harith bin Aus رضي الله عنه
91. Al-Harith bin Anas رضي الله عنه
92. Sa’ad bin Zaid bin Malik رضي الله عنه
93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi رضي الله عنه
94. ‘Ubbad bin Waqsyi رضي الله عنه
95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi رضي الله عنه
96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz رضي الله عنه
97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi رضي الله عنه
98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj رضي الله عنه
99. Salamah bin Aslam bin Harisy رضي الله عنه
100. Abul Haitham bin al-Tayyihan رضي الله عنه
101. ‘Ubaid bin Tayyihan رضي الله عنه
102. Abdullah bin Sahl رضي الله عنه
103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid رضي الله عنه
104. Ubaid bin Aus رضي الله عنه
105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd رضي الله عنه
106. Mu’attib bin ‘Ubaid رضي الله عنه
107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi رضي الله عنه
108. Mas’ud bin Sa’ad رضي الله عنه
109. Abu Absi Jabr bin Amru رضي الله عنه
110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi رضي الله عنه
111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah رضي الله عنه
112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail رضي الله عنه
113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid رضي الله عنه
114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar رضي الله عنه
115. Sahl bin Hunaif bin Wahib رضي الله عنه
116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir رضي الله عنه
117. Mubasyir bin Abdul Munzir رضي الله عنه
118. Rifa’ah bin Abdul Munzir رضي الله عنه
119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man رضي الله عنه
120. ‘Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy رضي الله عنه
121. Rafi’ bin Anjadah رضي الله عنه
122. ‘Ubaidah bin Abi ‘Ubaid رضي الله عنه
123. Tha’labah bin Hatib رضي الله عنه
124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah رضي الله عنه
125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi رضي الله عنه
126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi رضي الله عنه
127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi رضي الله عنه
128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi رضي الله عنه
129. Asim bin Adi al-Ba’lawi رضي الله عنه
130. Jubr bin ‘Atik رضي الله عنه
131. Malik bin Numailah al-Muzani رضي الله عنه
132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi رضي الله عنه
133. Abdullah bin Jubair رضي الله عنه
134. Asim bin Qais bin Thabit رضي الله عنه
135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man رضي الله عنه
136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man رضي الله عنه
137. Salim bin Amir bin Thabit رضي الله عنه
138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah رضي الله عنه
139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man رضي الله عنه
140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah رضي الله عنه
141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah رضي الله عنه
142. Sa’ad bin Khaithamah رضي الله عنه
143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah رضي الله عنه
144. Tamim (maula Sa’ad bin Khaithamah) رضي الله عنه
145. Al-Harith bin Arfajah رضي الله عنه
146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair رضي الله عنه
147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru رضي الله عنه
148. Abdullah bin Rawahah رضي الله عنه
149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah رضي الله عنه
150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah رضي الله عنه
151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah رضي الله عنه
152. Subai bin Qais bin ‘Isyah رضي الله عنه
153. ‘Ubbad bin Qais bin ‘Isyah رضي الله عنه
154. Abdullah bin Abbas رضي الله عنه
155. Yazid bin al-Harith bin Qais رضي الله عنه
156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah رضي الله عنه
157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah رضي الله عنه
158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah رضي الله عنه
159. Sufyan bin Bisyr bin Amru رضي الله عنه
160. Tamim bin Ya’ar bin Qais رضي الله عنه
161. Abdullah bin Umair رضي الله عنه
162. Zaid bin al-Marini bin Qais رضي الله عنه
163. Abdullah bin ‘Urfutah رضي الله عنه
164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais رضي الله عنه
165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai رضي الله عنه
166. Aus bin Khauli bin Abdullah رضي الله عنه
167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru رضي الله عنه
168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah رضي الله عنه
169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid رضي الله عنه
170. Amir bin Salamah رضي الله عنه
171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad رضي الله عنه
172. Amir bin al-Bukair رضي الله عنه
173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah رضي الله عنه
174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan رضي الله عنه
175. ‘Ubadah bin al-Somit رضي الله عنه
176. Aus bin al-Somit رضي الله عنه
177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah رضي الله عنه
178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus رضي الله عنه
179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah رضي الله عنه
180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam رضي الله عنه
181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam رضي الله عنه
182. Amru bin Iyas رضي الله عنه
183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru رضي الله عنه
184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy رضي الله عنه
185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah رضي الله عنه
186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah رضي الله عنه
187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid رضي الله عنه
188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah رضي الله عنه
189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais رضي الله عنه
190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah رضي الله عنه
191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan رضي الله عنه
192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus رضي الله عنه
193. Ka’ab bin Humar al-Juhani رضي الله عنه
194. Dhamrah bin Amru رضي الله عنه
195. Ziyad bin Amru رضي الله عنه
196. Basbas bin Amru رضي الله عنه
197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi رضي الله عنه
198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru رضي الله عنه
199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh رضي الله عنه
200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh رضي الله عنه
201. Tamim (maula Khirasy bin al-Shimmah) رضي الله عنه
202. Abdullah bin Amru bin Haram رضي الله عنه
203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه
204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه
205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh رضي الله عنه
206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid رضي الله عنه
207. Hubaib bin Aswad رضي الله عنه
208. Thabit bin al-Jiz’i رضي الله عنه
209. Umair bin al-Harith bin Labdah رضي الله عنه
210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur رضي الله عنه
211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’ رضي الله عنه
212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’ رضي الله عنه
213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais رضي الله عنه
214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr رضي الله عنه
215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr رضي الله عنه
216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i رضي الله عنه
217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i رضي الله عنه
218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr رضي الله عنه
219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr رضي الله عنه
220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah رضي الله عنه
221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid رضي الله عنه
222. Sawad bin Razni bin Zaid رضي الله عنه
223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram رضي الله عنه
224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram رضي الله عنه
225. Abdullah bin Abdi Manaf رضي الله عنه
226. Jabir bin Abdullah bin Riab رضي الله عنه
227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man رضي الله عنه
228. An-Nu’man bin Yasar رضي الله عنه
229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir رضي الله عنه
230. Qutbah bin Amir bin Hadidah رضي الله عنه
231. Sulaim bin Amru bin Hadidah رضي الله عنه
232. Antarah (maula Qutbah bin Amir) رضي الله عنه
233. Abbas bin Amir bin Adi رضي الله عنه
234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad رضي الله عنه
235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais رضي الله عنه
236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah رضي الله عنه
237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus رضي الله عنه
238. Qais bin Mihshan bin Khalid رضي الله عنه
239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid رضي الله عنه
240. Jubair bin Iyas bin Khalid رضي الله عنه
241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman رضي الله عنه
242. ‘Uqbah bin Uthman bin Khaladah رضي الله عنه
243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid رضي الله عنه
244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih رضي الله عنه
245. Al-Fakih bin Bisyr رضي الله عنه
246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah رضي الله عنه
247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه
248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه
249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah رضي الله عنه
250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan رضي الله عنه
251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan رضي الله عنه
252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan رضي الله عنه
253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah رضي الله عنه
254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan رضي الله عنه
255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid رضي الله عنه
256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir رضي الله عنه
257. Khalifah bin Adi bin Amru رضي الله عنه
258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan رضي الله عنه
259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari رضي الله عنه
260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man رضي الله عنه
261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid رضي الله عنه
262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza رضي الله عنه
263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru رضي الله عنه
264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani رضي الله عنه
265. Mas’ud bin Aus bin Zaid رضي الله عنه
266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid رضي الله عنه
267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid رضي الله عنه
268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه
269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه
270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah رضي الله عنه
271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah رضي الله عنه
272. Abdullah bin Qais bin Khalid رضي الله عنه
273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani رضي الله عنه
274. Ishmah al-Asyja’i رضي الله عنه
275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi رضي الله عنه
276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man رضي الله عنه
277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan رضي الله عنه
278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru رضي الله عنه
279. Ubai bin Ka’ab bin Qais رضي الله عنه
280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais رضي الله عنه
281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram رضي الله عنه
282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit رضي الله عنه
283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl رضي الله عنه
284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit رضي الله عنه
285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith رضي الله عنه
286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi رضي الله عنه
287. Salit bin Qais bin Amru bin ‘Atik رضي الله عنه
288. Abu Salit bin Usairah bin Amru رضي الله عنه
289. Thabit bin Khansa’ bin Amru bin Malik رضي الله عنه
290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid رضي الله عنه
291. Muhriz bin Amir bin Malik رضي الله عنه
292. Sawad bin Ghaziyyah رضي الله عنه
293. Abu Zaid Qais bin Sakan رضي الله عنه
294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim رضي الله عنه
295. Sulaim bin Milhan رضي الله عنه
296. Haram bin Milhan رضي الله عنه
297. Qais bin Abi Sha’sha’ah رضي الله عنه
298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru رضي الله عنه
299. ‘Ishmah al-Asadi رضي الله عنه
300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik رضي الله عنه
301. Suraqah bin Amru bin ‘Atiyyah رضي الله عنه
302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah رضي الله عنه
303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud رضي الله عنه
304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru رضي الله عنه
305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah رضي الله عنه
306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud رضي الله عنه
307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal رضي الله عنه
308. Ka’ab bin Zaid bin Qais رضي الله عنه
309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi رضي الله عنه
310. ‘Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan رضي الله عنه
311. ‘Ismah bin al-Hushain bin Wabarah رضي الله عنه
312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj رضي الله عنه
313. Oleh bin Syuqrat رضي الله عنه (khadam Nabi ﷺ )

Baca Juga >  Asal-usul dan Sejarah Hidup Sunan Geseng

Perang badar terjadi pada 13 Maret 624 M/17 Ramadan 2 H. Rasulullah hanya membawa 313 pasukan dalam perang badar termasuk Rasulullah. Rinciannya, 82 sahabat muhajirin, 61 orang dari suku Aus, dan 170 dari suku Khazraj. Sementara itu, Sayyidina ‘Utsmân bin ‘Affân walaupun tidak berada di medan pertempuran, tetapi Rasulullah memberinya bagian dari harta rampasan, karena Rasulullah memerintahkannya untuk menjaga putri Beliau.

Tentang kemuliaan ahli badar ini, Allah menegaskan dalam Al-Qur’an.

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

“…Betapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.” (QS. Al Baqarah: 249)

Sementara dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan syarat Imam Muslim dari hadits Jâbir, ditegaskan bahwa Rasulullah bersabda:

لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ أَحَدٌ شَهِدَ بَدْرًا

“Yang ikut serta dalam Perang Badar tidak akan masuk neraka.” (Al-Fath, 9/46)

Keterangan ini ada dalam Kitab Ar-Rahiqul Makhtum Sirah Nabawiyah karya Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri.

Selengkapnya Baca di sini

Untuk membaca artikel terkait, silahkan baca di sini